EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2023 na príklade do tlačiva + stručná informácia k novele DzP od 1.1.2024

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

-Finančná správa SR

Program:

1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2023

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie a jej predlžovanie
 • Platné tlačivo daňového priznania, zmeny v poučení na vyplnenie tlačiva
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

 

2. Zisťovanie základu dane (daňovej straty) PO so zameraním na novinky platné v roku 2023 a aplikačné problémy, výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2023:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (zmeny v určovaní závislosti osôb, transferové oceňovanie a bezpečný prístav, položky po zaplatení, záväzky po splatnosti, opravy chýb minulých účtovných období, dotácie a s nimi súvisiace náklady, vrátenie dotácie na základe rozhodnutia, ...)
 • Daňové a nedaňové výdavky (predaj finančného majetku, výdavky na PHL vrátane elektromobilov, použitie služobného auta aj na súkromné účely a korelácia s oslobodením 500 €, daňové posúdenie DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke, reklama, manká a škody, peňažné a nepeňažné dary, pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie, rezervy, zamestnanecké benefity, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, odpisy majetku, odpisy majetku na prenájom, predaj majetku, výpožička, ...)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane – predaj finančného majetku, patent box a iné, príjmy zdanené zrážkovou daňou...)
 • Úpravy základu dane nadväzujúce na výšku základu dane (odpisy a nájomné luxusných vozidiel, členské príspevky, víno ako reklamný predmet)
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Odpočet daňových strát od základu dane za rok 2023
 • Pravidlá odpočtu daňovej straty zistenej za rok 2023
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Odpočet nákladov na investície
 • Výpočet dane, zdaniteľné príjmy, sadzba dane
 • Osobitné základy dane pri presune majetku, z prijatých dividend
 • Daňové zvýhodnenia u mikrodaňovníka v príkladoch

 

3. Preddavky na daň z príjmov PO do lehoty na podanie daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania, vyrovnanie na preddavkoch

 

4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 

5. Stručne k zmenám v dani z príjmov PO od 01.01.2024

 • pravidlá o obmedzení úrokových nákladov a súvisiace zmeny v pravidlách nízkej kapitalizácie
 • zmeny v charitatívnej reklame
 • nová legislatíva o premenách obchodných spoločností a družstiev a jej dopad na základ dane z príjmov
 • zmeny v súvislosti s novou stavebnou legislatívou

 

6. Otázky a odpovede v priebehu seminára a na záver seminára

 

V nadväznosti na prípadné legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 19.12.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.