EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daň z príjmov PO 2023, zmeny v roku 2023 a pre rok 2024

 

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, asistenti audítorov a daňových poradcov, účtovní a daňoví poradcovia

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

1. Daň z príjmov právnických osôb 2023

 • znížená sadzba dane 15 % a pravidlá jej uplatnenia v roku 2023, určenie úhrnu zdaniteľných príjmov v daňovom priznaní na účely použitia zníženej sadzby dane,
 • preddavky platené na zdaňovacie obdobie 2024 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, vyrovnanie zaplatených preddavkov s daňovou povinnosťou za zdaňovacie obdobie 2023,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení v roku 2023,
 • pohľadávky a záväzky - opravné položky k pohľadávkam, postúpenie a odpis pohľadávok vrátane príslušenstva, pojem premlčanie na účely ZDP, rezervy, úprava základu dane o neuhradené záväzky, recipročná úprava základu dane pri úhrade, odpise alebo novácii záväzku,
 • odpisy majetku poskytnutého na prenájom,
 • výdavky súvisiace s vybavením kancelárií a pracoviska a s majetkom využívaným aj na osobnú spotrebu, okuliare zamestnanca ako daňový výdavok zamestnávateľa,
 • uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby a osobitne pri elektromobiloch – informácia FR SR č. 4/PO/2023/IM, fotovoltaická elektráreň, zaradenie elektronabíjačky do odpisovej skupiny,
 • oprava základu DPH a odpočítanie DPH pri nezaplatení protihodnoty za tovary a služby z pohľadu účtovníctva a zákona o dani z príjmov,
 • pravidlá zdanenia dividend vyplatených v roku 2023 a 2024 zo zisku za predchádzajúce roky, pojem dividenda na účely ZDP, kapitálový fond z príspevkov,
 • pravidlá odpočtu daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2023, súbeh pravidiel odpočtu daňovej straty, odpočet v daňovom priznaní.

 

2. Transferová dokumentácia pre rok 2023

 • pravidlá pre vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2023 na základe príslušného nového usmernenia MF SR prijatého v decembri 2022,
 • úprava základu dane o rozdiel z ocenenia významných kontrolovaných transakcií (bezpečný prístav), rozsah závislých osôb, pojem kontrolovaná transakcia a zmeny, pojem významnosti v kontrolovanej transakcii od roku 2023 na základe novely ZDP,
 • vylúčenie príjmov zdaňovaných ako príjem zo závislej činnosti z rozsahu kontrolovaných transakcií – spresnenie ZDP od r. 2023.

 

3. Zmeny v ZDP prijaté od roku 2022 a od roku 2023 až 2024

 • zmeny ZDP s účinnosťou od roku 2023 a 2024 – vládna novela ZDP
 • zmeny v pravidlách transferového zdaňovania – úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spočítavanie podielov na účely určenia závislosti, spresnenie definície kontrolovanej transakcie pri prieniku zo závislou činnosťou, definícia významnej kontrolovanej transakcie – bezpečný prístav pri transferovom oceňovaní, doplnenie pravidiel pre určenie základu dane stálej prevádzkarne, možnosť použitia metodiky OECD v transferovom oceňovaní, rozhodnutie o odsúhlasení metódy na viac zdaňovacích období, dokumentácia o transferovom oceňovaní v inom jazyku a jej predkladanie,
 • pravidlá zdanenia pri preventívnej reštrukturalizácii – proces preventívnej reštrukturalizácie ako nového inštitútu, veriteľ v procese reštrukturalizácie z pohľadu zdanenia pohľadávok,
 • úpravy v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa,
 • registrácia na daň z príjmov,
 • pravidlo o obmedzení úrokových nákladov – účinnosť od roku 2024.
 • zmeny ZDP prijaté v roku 2023 s účinnosťou v priebehu roka 2023 a od roku 2024
 • zákon č. 59/2023 Z. z. – daň z osobitnej stavby ako DV
 • zákon č. 60/2023 Z. z. – podnikové škôlky pre deti do veku 3 r.
 • zákon č. 65/2023 Z. z. – dotácia na stravovacie návyky v DB na vyživované dieťa
 • zákon č. 123/2023 Z. z. – úľava na dani – regionálna investičná pomoc
 • zákon č. 128/2023 Z. z. – športový odborník, komerčné dlhopisy
 • zákon č. 205/2023 Z. z. – reforma stavebnej legislatívy
 • zákon č. 278/2023 Z. z. – CFC FO zrušenie
 • zákon č. 281/2023 Z. z. – všeobecná bezpečnosť výrobkov
 • zákon č. 309/2023 Z. z. – premeny obchodných spoločností, zamestnanecké akcie, podielové fondy
 • zákon č. 315/2023 Z. z. – krypto meny, charitatívna reklama.

 

4. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 – základný prehľad zmien ako východisko k osobitnému semináru k vyplňovaniu tlačiva daňového priznania.

 

5. Bonus – pokročilé prípadové štúdie k vybraných častiam zákona o dani z príjmov

 • zdaňovanie oceňovacieho rozdielu z precenenia pri zlúčení a zahrnovanie goodwillu do ZD pri podnikovej kombinácii s IFRS prvkom,
 • odpis goodwillu a vplyv na ZD – osobitná situácia jednorazového odpisu goodwillu,
 • dotácia na bonifikáciu úveru,
 • kapitálový fond z príspevkov a úroky z úveru,
 • vrátenie dotácie Prvej pomoci po kontrole a uplatnenie ako daňového výdavku,
 • trest zrušenia PO a určenie zdaňovacieho obdobia,
 • výdavky na ťažbu virtuálnej meny,
 • oslobodenie nepeňažného plnenia u zamestnanca,
 • linkd-in účet platený zamestnancom za zamestnávateľa,
 • iné.

 • Dátum: 07.12.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.