EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daňové priznanie FO za rok 2022, praktický príklad, zmeny ZDP 2023

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR 

metodička dane z príjmov FO a dlhoročná odborná lektorka pre SKDP ako aj širokú odbornú verejnosť

Program:

Daňové priznanie za rok 2022 - určenie daňovej povinnosti fyzickej osoby

1. Povinnosť podávania daňového priznania, zmeny v tlačivách, lehoty

2. Určenie daňovej povinnosti za rok 2022
Určenie zdaniteľnosti príjmov
Vylúčenie príjmov z predmetu dane a oslobodené príjmy od zdanenia – nové úpravy určené pre rok 2022 a najčastejšie riešené druhy príjmov v praxi
 Prípadová štúdia – vyplnenie tlačiva daňového priznania typ A – zahraničné príjmy
Výpočet základu dane - § 4 zákona o dani z príjmov
o čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti
 vybrané zamestnanecké benefity, ich zdanenie a uplatnenie v daňových výdavkoch
• Doprava do zamestnania - riešené praktické prípady
• Ubytovanie pre zamestnancov
• Oslobodené nepeňažné plnenia do výšky 500 eur
• iné
o nezdaniteľné časti základu dane
o daňový bonus
 daňový bonus na vyživované deti – zmeny v roku 2022, vysporiadanie pri podaní DP alebo ročnom zúčtovaní
 daňový bonus na bývanie – riešené prípady

 

3. Prípadová štúdia - praktické vyplnenie tlačiva daňového priznania typ B
Vyčíslenie dane
Výpočet základu dane - § 4/1/ písm. a) a b) zákona o dani z príjmov
o čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti
o príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela
 obchodný majetok verzus osobný majetok – spôsob využitia majetku daňovníka pri podnikaní a s tým súvisiaci rozsah uplatňovaných výdavkov
 daňový dopad pre využívanie automobilov – zaradenie, obmedzenie odpisov, využívanie na pracovné cesty, uplatňovanie PHL, automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
 pripočítateľné a odpočítateľné položky k čiastkovému základu dane z príjmov podľa § 6
 daňová strata – podľa § 30 ZDP a § 24b lex korony
o ostatné príjmy
 príležitostná činnosť
 príjmy z predaja nehnuteľnosti
 príjmy z predaja hnuteľných vecí
 zdanenie príjmov z predaja majetku v rámci bezpodielového spoluvlastníctva a iné formy podielového vlastníctva
 Výpočet osobitného základu dane - § 7 zákona o dani z príjmov
o výpočet dane – vyplnenie daňového priznania
 Výpočet osobitného základu dane - § 51e zákona o dani z príjmov
o výpočet dane – vyplnenie prílohy daňového priznania


4. Zmeny v zdaňovaní fyzických osôb schvaľované v roku 2022 –
- Rozšírenie nezdaniteľných častí základu dane o príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a ďalšie súvisiace daňové úpravy s týmto produktom
- Daňové úpravy súvisiace so štátom podporovaným nájomným bývaním
- Rozšírenie oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti a to pozemkov získaných tzv. komasáciou
- Zmeny v daňovom bonuse účinné od 1.1.2023
- Zmena v registrácii daňovníkov od 1.1.2023
- Zdroj príjmu pri výplate výnosov z tzv. podnikových dlhopisov
- Iné

  • Dátum: 02.02.2023
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.