EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Neziskové organizácie - účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2022

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Ing. Jana Vršková - pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre  neziskové organizácie

Ing. Michaela Vidová - pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov

Lektor:

Ing. Jana Vršková a   Ing. Michaela Vidová 

Program:

 

1. Účtovná uzávierka za rok 2022
• prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh,
• inventarizácia,
• doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s rokom 2022,
• zúčtovanie dotácií a iných verejných zdrojov,
• účty časového rozlíšenia,
• opravné položky a rezervy.

 

2. Zostavenie účtovnej závierky
• Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/011079/2021-74 - platné pre účtovnú závierku 2022,
• nový vzor výkazu Účtovnej závierky,
• nové tlačivo Poznámok,
• časté chyby pri vypĺňaní účtovnej závierky.

 

3. Povinnosti v oblasti štatutárneho auditu, vyhotovenia výročnej správy a zverejňovania účtovných dokumentov
• objasnenie, ktoré neziskové organizácie majú povinný audit účtovnej závierky a výročnej správy,
• kedy je nezisková organizácia povinná vyhotoviť výročnú správu,
• nový obsah výročnej správy pre občianske združenia, ak majú povinný audit,
• postup ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok,
• povinnosť ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.

 

4. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2022
• povinnosť a lehota na podanie daňového priznania,
• predmet dane,
• príjmy oslobodené od dane verzus zdaniteľné príjmy so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane príjmov z charitatívnej reklamy, členské príspevky,
• daňové výdavky – princípy uplatnenia,
• asignácia dane z pohľadu prijímateľa aj poskytovateľa.

 

5. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022
• zmeny tlačiva daňového priznania,
• riadky daňového priznania relevantné pre neziskové organizácie,
• zdaniteľné príjmy a sadzba dane,
• preddavky na daň z príjmov za rok 2022 a platené na rok 2023
• praktické príklady zahrnovania príjmov a výdavkov do základu dane vznikajúce v súvislosti so zdaňovacím obdobím 2022

6. Diskusia

Webinár je určený pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, cirkevné školy, cirkevné organizácie, verejné vysoké školy, záujmové združenia právnických osôb, odborové organizácie, športové organizácie a ďalšie.

  • Dátum: 20.01.2023
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.