EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daňové priznanie PO za rok 2022, praktický príklad, zmeny DzP pre rok 2023

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

 

1. Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2022
- legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely v roku 2022,
- termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za zdaňovacie obdobie 2022,
- vznik povinnosti podať daňové priznanie,
- preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane, platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie 2023 do lehoty na podanie daňového priznania,
- riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie,
- aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia k vyplneniu priznania.

 

2. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2022 a 1.1.2023 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO

 

3. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:
- položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia,
- úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu pre rok 2022, usmernenie MF SR k pojmu kontrolovaná transakcia v súvislosti s príjmami zdaňovanými závislou činnosťou
- nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia vykonaného nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane,
- vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku,
- opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na daňové účely,
- neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas pandémie,
- vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie,
- výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby,
- odpisy majetku poskytnutého na prenájom,
- náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení,
- ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky,
- položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe),
- odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu,
- sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a zisťovanie úhrnu zdaniteľných príjmov ako kritéria na uplatnenie zníženej sadzby dane,
- odpočet daňovej straty vykázanej najneskôr v roku 2019 a v odpočte počnúc daňovou stratou vykázanou za rok 2020, súbeh pravidiel odpočtu týchto strát v daňovom priznaní za rok 2022, zostatok daňovej straty po uplatnení mimoriadneho spôsobu odpočtu daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2019 ako mimoriadneho opatrenia,
- vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní.
 

4. Diskusia

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

  • Dátum: 08.02.2023
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 66 € ;vrátane DPH
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

  • Dátum: 19.01.2023
  • Miesto konania: Online webinár  
  • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
  • Prezentácia: 8:30 - 9:00
  • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.