EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Hmotný, nehmotný majetok a odpisy podľa zákona o dani z príjmov

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Lektor:

Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, 

Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových subjektov nezaložených/nezriadených za účelom podnikania

Program:

1. Vymedzenie hmotného a nehmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov

 • odpisovaný majetok - budovy a stavby a ich členenie, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, drobný dlhodobý majetok,  pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá, iný majetok, nehmotný majetok
 • majetok vylúčený z odpisovania – pozemky, preložky energetických diel, hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie

 

2. Ocenenie hmotného a nehmotného majetku v nadväznosti na spôsob obstarania

 • vstupné ceny majetku v závislosti od jeho spôsobu obstarania – obstarávacia cena, všeobecná cena, daňová zostatková cena, reálna hodnota
 • náklady, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny
 • náklady, ktoré nevstupujú do ocenenia majetku

 

3. Kto má právo na uplatnenie daňových odpisov

 • ekonomický a právny vlastník
 • technické zhodnotenie vykonané nájomcom
 • nehnuteľnosť, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností

 

4. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

 • základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov
 • zaradenie majetku do odpisových skupín
 • prerušenie odpisovania
 • obmedzenia pri uplatňovaní daňových odpisov – prenájom majetku, nevyužívanie na podnikanie, uplatnenie daňového odpisu v paušálnej výške 80 %
 • technické zhodnotenie – vymedzenie a spôsob zahrnutia do základu dane

 

5. Metódy odpisovania a možnosť zmeny metódy odpisovania

 • rovnomerný spôsob odpisovania
 • zrýchlený spôsob odpisovania
 • komponentné odpisovanie
 • časová a výkonová metóda odpisovania
 • spôsob odpisovania pri majetku nadobudnutom formou finančného prenájmu
 • odpisovanie u mikrodaňovníka

 

6. Osobitosti uplatnenia daňových odpisov

 • uplatnenie daňových odpisov pri majetku obstaranom z dotácii
 • inventarizačný prebytok
 • limitácia daňových odpisov pri tzv. luxusných automobiloch vrátane elektromobilov
 • limitácia daňových odpisov na predvádzacie automobily pri nezaplatení registračného poplatku

 

7. Vyradenie majetku z používania

 • možnosť uplatnenia daňových odpisov v roku vyradenia majetku
 • daňová zostatková cena – vymedzenie
 • možnosť uplatnenia daňovej zostatkovej ceny pri vyradení majetku v dôsledku jeho predaja, škody, likvidácii, darovania
 • úprava základu dane pri predaji majetku neziskovej organizácie

 

8. Osobný automobil využívaný na súkromné aj služobné účely – 1 % nepeňažný príjem

 

9. Odpočet výdavkov (nákladov) na investície – dodatočný odpočet daňových odpisov

 

10. Diskusia

 • Dátum: 15.02.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.