EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022

Lektor:

Ing. Monika Adamíková - Finančné riaditeľstvo SR 

dlhoročná odborníčka a metodik v oblasti podvojného účtovníctva

Program:

 

1. Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2022

 • Prehľad zmien od 1.1.2022 (zmeny v súvislosti s definíciou účtovnej jednotky; rozšírenie pôsobnosti zákona o účtovníctve na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnou jednotkou; náležitosti účtovných dokladov; zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie; zmeny v správnych deliktoch)
 • Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v § 28 ods. 6 zákona o účtovníctve (+zadefinovanie spoločnosti v kríze od 17.7.2022 v Obchodnom zákonníku)
 • Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 1.9.2022

 

2. Zálohovanie jednorazových obalov od 1.1.2022 a vplyv na účtovanie

 • Účtovanie u distribútora (veľkoobchod, maloobchod) a u konečného spotrebiteľa

 

3. Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022 a vplyv na účtovanie

 • Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania cien
 • Často kladené otázky k zaokrúhľovaniu cien v súvislosti s účtovaním

 

4. Účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s pandémiou a vojnovou situáciou na Ukrajine

 • Účtovanie kompenzácií zo strany štátu na testovanie zamestnancov začiatkom roka 2022+ zopakovanie základných zásad účtovania účtovných prípadov súvisiacich s pomocou zo strany štátu v súvislosti s pandémiou  na prelome účtovných období
 • Účtovanie vybraných dotácií súvisiacich s pandémiou a účtovanie príspevkov za ubytovanie odídenca
 • Účtovanie a vykazovanie skutočností vzťahujúce sa k pomoci v súvislosti s platením poistného na sociálne poistenie

 

5. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 • Overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie vzniku povinnosti zmeniť veľkostnú skupinu
 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov ako podmienka preukázateľnosti účtovníctva
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

 

6. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady

–  časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie

 

7. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • Register účtovných závierok – zmeny od 1.1.2022
 • Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky – zmeny vo vzore výkazu od 1.1.2022
 • Povinnosť auditu za rok 2022 – zmeny v podmienkach pre vznik povinnosti auditu od 1.1.2022
 • Zmeny vo výročnej správe od 1.1.2022
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie – zmeny od 1.1.2022

 

8. Informácia k novele zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31.12.2022, 1.1.2023 a 22.6.2023 – zákon č. 407/2022 Z. z.

 

9. Diskusia

 • Dátum: 15.12.2022
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 15.12.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 27.01.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.