EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Lektor:

Ing. Monika Adamíková - Finančné riaditeľstvo SR 

dlhoročná odborníčka a metodik v oblasti podvojného účtovníctva

Program:

1. Zmeny v zákone o účtovníctve v roku 2023

 • Prehľad zmien od 1.1.2023 
 • Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 22.6.2023

 

2. Vybrané okruhy účtovania

 • Účtovanie DPH vo vybraných situáciách – účtovanie zníženia DPH a opravy odpočítanej DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke, účtovanie DPH pri zmene účelu použitia majetku
 • Účtovanie dotácií všeobecne vrátane účtovania vrátenia dotácie, účtovanie špecifických dotácií (napr. poberanie kompenzácií k cenám energií podľa Nariadení vlády SR u dodávateľa energií a iné)
 • Rôzne aktuálne problémy z praxe – účtovanie reklamácií, problematika účtovania účtovných prípadov súvisiacich s elektromobilmi, najčastejšie problémy pri zaokrúhľovaní cien tovarov a služieb platených v hotovosti

 

3. Príprava na zostavenie účtovnej závierky

 • Prípravné a kontrolné práce k zostaveniu účtovnej závierky – správne spracovanie účtovných záznamov (skenovanie) v nadväznosti na podmienky podľa zákona o účtovníctve (čitateľnosť, obsahová a vizuálna zhoda atď.), kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam, inventarizácia a pod.
 • Závierkové účtovné prípady (časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, odložená daň a ďalšie.)
 • Upravujúce závierkové účtovné prípady

 

4. Oprava chýb minulých účtovných období

 

5. Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Správne zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny mikro, malá, veľká účtovná jednotka na účely zostavenia účtovnej závierky
 • Register účtovných závierok – najčastejšie chyby pri ukladaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok
 • Schválenie účtovnej závierky, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Povinnosť auditu za rok 2023
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie

 

6. Novely účtovných predpisov v znení známom ku dňu realizácie seminára

 

7. Diskusia

 • Dátum: 15.12.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 01.02.2024
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.