EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 a zmeny v DzP PO od 1.1.2023

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

-Finančná správa SR

Program:

1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2022

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie a jej predlžovanie
 • Nové tlačivo daňového priznania s upozornením na zmeny v tlačive
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

 

2. Zisťovanie základu dane (daňovej straty) PO so zameraním na novinky platné v roku 2022 a aplikačné problémy, výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2022:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, položky po zaplatení, predčasné skončenie finančného prenájmu, opravy chýb minulých účtovných období, záväzky, zmarené investície, dotácie a s nimi súvisiace náklady, ...)
 • Daňové a nedaňové výdavky (predaj finančného majetku, výdavky na PHL, reklama, manká a škody, peňažné a nepeňažné dary vrátane pomoci Ukrajine, pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie, rezervy, náklady zamestnávateľa na pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov – testovanie zamestnancov na ochorenie, zamestnanecké benefity, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, odpisy majetku, odpisy majetku na prenájom, predaj majetku, výpožička, ...)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou...)
 • Úpravy základu dane nadväzujúce na výšku základu dane (odpisy a nájomné luxusných vozidiel, členské príspevky, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie)
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Odpočet daňových strát od základu dane za rok 2022, pokračovanie v odpočte po využití špeciálneho odpočtu podľa lex corona
 • Pravidlá odpočtu daňovej straty zistenej za rok 2022
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Odpočet nákladov na investície
 • Výpočet dane, sadzba dane
 • Osobitné základy dane pri presune majetku, z prijatých dividend
 • Daňové zvýhodnenia u mikrodaňovníka v príkladoch

 

3. Preddavky na daň z príjmov PO do lehoty na podanie daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania, vyrovnanie na preddavkoch

 

4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 

5. Informácie o prijatých alebo plánovaných zmenách v dani z príjmov PO od 1.1.2023

 •  z. č. 222/2022 Z. z. - daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnanca
 • pripravované zmeny – transferové oceňovanie, pravidlá o obmedzení úrokových nákladov, pohľadávky v preventívnej reštrukturalizácii, registračná povinnosť právnickej osoby, predaj virtuálnej meny a iné

 

6. Diskusia

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 20.12.2022
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 20.12.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 01.02.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.