EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Jana Acsová 

– daňová poradkyňa, audítorka, AVISON, s.r.o. Banská Bystrica – lektorskou činnosťou sa zaoberá od roku 1996 a dlhodobo aj publikačnou činnosťou najmä v oblastiach účtovníctva a dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Program:

1. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

 1. inventarizácia a jej špecifiká
 2. nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, neopodstatnené zostatky majetku a záväzkov, zmarené investície, zostavenie odpisového plánu dlhodobého majetku a jeho prehodnotenie a podobne,
 3. rizikové a nevymožiteľné pohľadávky, účtovné a daňové povinnosti s tým súvisiace, opravné položky a odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska,
 4. testovanie majetku na zníženie hodnoty, čistá realizačná hodnota zásob, evidencia a účtovanie zostatkov pohonných látok v nádrži, materiál určený účtovnou jednotkou na priamu spotrebu, likvidácia zásob,
 5. časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky účtované do výnosov, nevyfakturované dodávky účtované do nákladov, , účtovanie dodatočne priznaných zliav,
 6. rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok,
 7. vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie a kríza spoločnosti, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, pôžičky od kapitálovo a personálne prepojených osôb, bezodplatné plnenia od spoločníkov, 
 8. vlastné imanie a záväzky pri posudzovaní spoločnosti v kríze,  účtovná smernica ako nástroj zrozumiteľnosti účtovníctva a ustálenej účtovnej politiky účtovnej jednotky.

 

2. Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť:

 1. súvaha, výkaz ziskov a strát Úč POD a Úč MÚJ,
 2. význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky,
 3. nesprávnosti z praxe,
 4. úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz účtovníctva; účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky, STOP termín.

 

3. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2022

 1. termíny súvisiace s účtovnou závierkou, s jej schvaľovaním a zverejňovaním,
 2. register účtovných závierok,
 3. kategorizácia účtovných jednotiek,
 4. spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.

 

4. Splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov; účtovanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov.

 

5. Zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

 1. povinnosť auditu,
 2. subjekty verejného záujmu a účtovná závierka zostavená podľa IAS, IFRS,
 3. účtovný záznam listinný a elektronický a jeho transformácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie,

 • Dátum: 12.01.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.