EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Forma vedenia účtovných záznamov, náklady a výnosy v internej úprave  účtovnej jednotky

webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Jana Acsová 

– daňová poradkyňa, audítorka, AVISON, s.r.o. Banská Bystrica – lektorskou činnosťou sa zaoberá od roku 1996 a dlhodobo aj publikačnou činnosťou najmä v oblastiach účtovníctva a dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Program:

 1. Smernice - úvod
  • smernica verzus norma,
  • oblasti úpravy a tvorba smernice,
  • firemné predpisy.
 2. Účtovná smernica
  • východiská pre spracovanie
  • forma vedenia účtovných záznamov:
  • listinná
  • elektronická
  • uchovávanie účtovnej dokumentácie  vo väzbe na formu vedenia účtovných záznamov
 3. Pracovné cesty tuzemské a zahraničné
  • daňové výdavky (ubytovanie, diéty, vedľajšie výdavky, použitie súkromného motorového vozidla); vreckové a nadlimitné náhrady,
  • účtovanie v eurách, účtovanie v cudzej mene,
  • vnútropodniková úprava vzniku účtovného prípadu, účtovanie kurzových rozdielov pri cestovných náhradách v cudzej mene, termíny vyúčtovania.
 4. Cudzia mena 
  • používanie kurzov pri hotovostných transakciách a účtovanie kurzových rozdielov,
  • používanie kurzov na devízovom účte a účtovanie kurzových rozdielov,
  • nezahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane z príjmov,
  • vnútropodniková úprava účtovania v cudzej mene.
 5. Výdavky na stravovanie zamestnancov a vybrané sociálne výdavky
  • stravné a finančný príspevok na stravovanie,
  • vnútropodniková kalkulácia stravného a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu,
  • rekreácia zamestnancov.
 6. Výdavky na spotrebované PHL
  • možnosti podľa § 19/2/l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. („ZDP“) a výber preukázania výdavkov podľa normovanej spotreby, spotreby podľa satelitného systému sledovania prevádzky alebo paušálnych výdavkov,
  • spotreba a nadspotreba pohonných látok, zostatok pohonných látok v nádrži motorového vozidla,
  • uplatnenie § 19/2/t) ZDP vrátane režimu DPH uplatnenej v daňových alebo nedaňových výdavkoch,
  • vznik nepeňažného príjmu zamestnanca pri poskytnutí vozidla zamestnávateľa na súkromné účely.
 7. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku:
  • vnútropodniková úprava účtovných odpisov – odpisový plán, uvedenie majetku do užívania, kalkulácia obstarávacej ceny,
  • zahájenie odpisovania, ukončenie odpisovania, prerušenie odpisov, zmena odpisového plánu, zaokrúhľovanie odpisov, odpisovanie majetku v prípade technického zhodnotenia.
 8. Zásoby vo vnútropodnikovej úprave:
  • oceňovanie zásob: kúpna cena zásob a náklady súvisiace s obstaraním,
  • vzorec na rozpúšťanie nákladov súvisiacich s obstaraním alebo cenovej odchýlky k zásobám,
  • kalkulácia vlastných nákladov,
  • normy prirodzených úbytkov zásob a manká do normy,
  • nadnormatívne manká,
  • náhrady mánk a škôd; hmotná zodpovednosť zamestnancov,
  • likvidácia zásob v daňových výdavkoch,
  • zásoby materiálu určené na priamu spotrebu: účtovanie, evidencia,
  • drobný majetok: účtovanie, evidencia, inventarizácia.
 9. Manká a škody, poistné udalosti:
  • manká a škody ako daňové výdavky,
  • poistné udalosti verzus škody,
  • účtovanie poistných udalostí v nákladoch a vo výnosoch; možnosti vyúčtovania s poisťovňou.
 10. Emisia jednoúčelových a viacúčelových poukazov:
  • vnútropodniková úprava u emitenta:
  • účtovanie emisie,
  • účtovanie distribúcie,
  • exspirovaná emisia.
 11. Zálohované jednorazové obaly:
  • vnútropodniková úprava u distribútora – veľkoobchod, maloobchod.
  • vnútropodniková úprava obehu zálohovaných jednorazových obalov u zamestnávateľa pri zabezpečení pitného režimu zamestnancov.
 12. Vnútropodniková úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  • osobné ochranné pracovné pomôcky,
  • rehabilitačné a rekondičné pobyty,
  • preventívne prehliadky.
 13. Dotácie:
  • dotácie daňové,
  • dotácie od dane oslobodené,
  • vrátenie dotácie – porušenie podmienok.
 14. Diskusia

 • Dátum: 05.10.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.