EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Novely daňových zákonov 2023 (DPH, DzP, daňový poriadok,...)

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2023 týkajúce sa najmä platiteľov DPH (napr. mechanizmu odpočítania dane podmienených úhradou faktúr), ako aj  zmeny v oblasti DANI Z PRÍJMOV, týkajúcej sa najmä úprav zákona v oblasti transferového oceňovania.

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2023.

Lektor : Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy 

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

1. Zmeny v zákone o DPH pre rok 2023

 • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
 • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
 • Zmena spôsobu stanovenia  výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1700 eur
 • Zmeny v registračných ustanoveniach § 4 ods. 1 ZDPH, z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH – upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat iba z oslobodených činností (napr. oslobodený prenájom nehnuteľností)
 • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze
 • Nové záznamové a oznamovacie povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

 

2. Zmeny v zákone o DANI z PRÍJMOV pre rok 2023

       Zmeny v oblasti transferového oceňovania

 • Zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb (podiely blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia sčítajú a v prípade, že prekročia 25 % a viac sa budú považovať za ekonomicky prepojené)
 • Nová definícia „významnej kontrolovanej transakcie“ – nové hodnotové hranice
 • Zavádza sa záväznosť uplatňovania smerníc OECD v praxi
 • Možnosť predkladanie transferovej dokumentácie automatický v cudzom jazyku, a v slovenčine až na výzvu správcu dane
 • Nové limitácia čistých úrokových nákladov u závislých osôb (prevzatie eurosmernice ATAD)
 • Úprava pravidiel nízkej kapitalizácie a kapitalizovaných úrokov

          Zmeny v ďalších oblastiach zákona

 • Zmeny v spôsobe registrácie na daň z príjmov fyzických a právnických osôb od roku 2023 (NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU)
 • Nová možnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam ako aj daňového odpisu pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácií
 • Zmena pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa
 • Zisťovanie základu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

 

3. Schválená novela zákona o DPH č 222/2022,  ktorá cez zákon o štátnej podpore nájomného bývania zavádza  od 1.1.2023 uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane (dodanie stavieb, obnovu a prestavbu stavieb, a stavebných a montážnych prác na stavbách, ktoré spĺňajú podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania)

                                                                         

 • Dátum: 12.12.2022
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 12.12.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 18.01.2023
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 18.01.2023
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.