EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daň z príjmov PO v roku 2022 a zmeny od 1.1.2023

Seminár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová, metodik DzP PO, FS SR 

-Finančná správa SR

Program:

1. Vybrané zmeny s vplyvom na daň z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2022

 • z. č. 215/2021 Z. z.  - výnosy z kurzarbeit a súvisiace náklady
 • z. č. 408/2021 Z. z.  – odpisovanie majetku, odpočet nákladov na výskum a vývoj, odpočet nákladov na investície a súvisiace úpravy, ...
 • z. č. 416/2021 Z. z.  - príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • daňové výdavky zamestnávateľa na cestovné náhrady
 • usmernenie MF SR č. MF/017160/2021-721 - úprava pojmu „kontrolovaná transakcia“

 

2. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby

 • mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • aplikácia 15 % - nej sadzby dane, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • daňový dopad zaokrúhlenia platieb v hotovosti podľa zákona o cenách
 • dotácie ako podpora štátu v pandémii a súvisiace náklady
 • zahrnovanie dotácie na odpisovaný hmotný majetok do základu dane, vysporiadanie dotácie pri predaji majetku s limitovanou daňovou zostatkovou cenou
 • daňové posúdenie nákladov v súvislosti s pandémiou
 • vplyv príspevku za ubytovanie utečencov/odídencov na základ dane z príjmov PO
 • odpočet daňovej straty od základu dane za rok 2022
 • preddavky na daň do podania daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania
 • rôzne aktuálne problémy z praxe

 

3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov PO

 • zdaňovacie obdobia a osobitosti pri dodatočnej likvidácii po 1.10.2020 a výmazoch obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu na v rokoch 2021-2022
 • povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • zmeny v novom tlačive daňového priznania, špecifiká pri vypĺňaní novej prílohy k odpočtu nákladov na investície a väzba s prílohou k odpočtu nákladov na výskum a vývoj

 

4. Informácie o prijatých alebo plánovaných zmenách v dani z príjmov PO od 1.1.2023

 • z. č. 222/2022 Z. z. - daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov
 • pripravované zmeny – transferové oceňovanie, pravidlá o obmedzení úrokových nákladov, pohľadávky v preventívnej reštrukturalizácii, registračná povinnosť právnickej osoby, predaj virtuálnej meny a iné

 

5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený.

 • Dátum: 15.12.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.