EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Daň z príjmov právnických osôb 2022, zmeny 2022 a 2023 až 2024

Seminár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária s.r.o. Nitra

 

 

Lektor:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR 

vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

1.Daň z príjmov právnických osôb 2022

 • znížená sadzba dane 15 % a pravidlá jej uplatnenia v roku 2022, určenie úhrnu zdaniteľných príjmov v daňovom priznaní na účely použitia zníženej sadzby dane,
 • preddavky platené na zdaňovacie obdobie 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 vzhľadom na zmenu v platení týchto preddavkov podľa novely ZDP, vyrovnanie zaplatených preddavkov s daňovou povinnosťou za zdaňovacie obdobie 2022,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení v roku 2022 na základe revízie podmienky zaplatenia od roku 2020, douplatňovanie nákladov zaúčtovaných najneskôr v zdaňovacom období 2019 na základe podmienky zaplatenia podľa ZDP v znení účinnom do konca roka 2019,
 • pohľadávky a záväzky - opravné položky k pohľadávkam, postúpenie a odpis pohľadávok vrátane príslušenstva, pojem premlčanie na účely ZDP, rezervy, úprava základu dane o neuhradené záväzky, recipročná úprava základu dane pri úhrade, odpise alebo novácii záväzku,
 • odpisy majetku poskytnutého na prenájom,
 • výdavky súvisiace s vybavením kancelárií a pracoviska a s majetkom využívaným aj na osobnú spotrebu,
 • spotreba PHL v podmienkach PO,
 • pravidlá zdanenia dividend vyplatených v roku 2022 zo zisku za predchádzajúce roky, pojem dividenda na účely ZDP, kapitálový fond z príspevkov,
 • pravidlá odpočtu daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2022, súbeh pravidiel odpočtu daňovej straty, odpočet v daňovom priznaní,
 • účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti, daňový pohľad.

 

2. Transferová dokumentácia pre rok 2022

 • pravidlá pre vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2022 na základe príslušného usmernenia MF SR,
 • úprava základu dane o rozdiel z ocenenia kontrolovaných transakcií, rozsah závislých osôb,
 • vylúčenie príjmov zdaňovaných ako príjem zo závislej činnosti z rozsahu kontrolovaných transakcií – usmernenie MF SR, úprava v ZDP od r. 2023.

 

3. Zmeny v ZDP prijaté od roku 2022 a od roku 2023 až 2024

 • novela Zákonníka práce – hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, finančný príspevok na stravu, zjednotenie foriem zabezpečenia stravovania na pracovisku z pohľadu zdanenia,
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) – oslobodenie podpory plynúcej v čase skrátenej práce,
 • zákon o podpore nájomného bývania – rozšírenie rozsahu príjmov oslobodených od dane zo závislej činnosti,
 • zákon o celoeurópskom dôchodkovom produkte,
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu.
 • zmeny ZDP s účinnosťou od roku 2023 a 2024 – vládna novela ZDP
 • zmeny v pravidlách transferového zdaňovania – úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spočítavanie podielov na účely určenia závislosti, spresnenie definície kontrolovanej transakcie pri prieniku zo závislou činnosťou, definícia významnej kontrolovanej transakcie – bezpečný prístav pri transferovom oceňovaní, doplnenie pravidiel pre určenie základu dane stálej prevádzkarne, možnosť použitia metodiky OECD v transferovom oceňovaní, rozhodnutie o odsúhlasení metódy na viac zdaňovacích období, dokumentácia o transferovom oceňovaní v inom jazyku a jej predkladanie,
 • pravidlá zdanenia pri preventívnej reštrukturalizácii – proces preventívnej reštrukturalizácie ako nového inštitútu, veriteľ v procese reštrukturalizácie z pohľadu zdanenia pohľadávok,
 • úpravy v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa,
 • registrácia na daň z príjmov,
 • pravidlo o obmedzení úrokových nákladov – účinnosť od roku 2024.

 

4.Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022 – základný prehľad zmien ako východisko k osobitnému semináru k vyplňovaniu tlačiva daňového priznania.

 

5. Bonus – pokročilé prípadové štúdie k vybraným častiam zákona o dani z príjmov

 • poskytovanie stravy na viac mesiacov dopredu,
 • prerozdelenie emisného ážia,
 • daňové výdavky pri predaji finančnej investície v súvislosti s povinným prídelom do rezervného fondu,
 • daňové dopady pri poskytnutí a vracaní pôžičky vo virtuálnej mene,
 • zmluva o prevzatí dlhu z úveru – majetok,
 • rozdelenie stálej prevádzkarne v SR,
 • predaj podniku zahrnutého do konkurznej podstaty,
 • vybrané daňové súvislosti týkajúce sa tichého spoločenstva,
 • rozpustenie rezervy na zmluvné pokuty,
 • TZH do 1 700 eur u nájomcu.

 • Dátum: 07.12.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.