EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Schválená novela zákona o DPH od 1.7.2024 a 1.1.2025, vybrané aktuálne témy DPH 2024

Seminár bude zameraný predovšetkým na výklad novely zákona o DPH od 1.7.2024 a od 1.1. 2025 a aktuálne témy v oblasti dane z pridanej hodnoty z praxe

Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.  

 

 

 

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy  

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - zmeny k 1.7.2024 a 1.1.2025  

1. Úprava pravidiel v uplatňovaní sadzby dane na alkoholické nápoje podávané v rámci reštauračných/stravovacích služieb od 01.01.2024

2. Zmeny súvisiace s vyhlásením zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1.3.2024 – kedy sa stáva zdaniteľná osoba platiteľom DPH zo zákona

3. Zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH od 1.1.2025 pre tuzemské aj zahraničné zdaniteľné osoby

 • povinná registrácia za platiteľa DPH na základe dosiahnutia obratu – nové limity
 • zmeny v postupe registrácie
 • kedy sa táto osoba stáva platiteľom DPH
 • skrátenie lehoty na povinnú registráciu do 5 dní
 • úprava obdobia pre účely sledovania obratu pre účely DPH
 • možnosť posunúť si registráciu až od 1. januára nasledujúceho roka za predpokladu splnenia podmienok
 • opätovná registrácia pre oslobodené plnenia – prenájom nehnuteľností, finančné a poisťovacie služby

4. Osobitná úprava pre malé podniky od 1.1.2025

- tuzemský malý podnik bude mať možnosť využívať osobitnú úpravu, pri splnení ustanovených podmienok, oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v ČŠ, v ktorom je usadenýbez nutnosti registrácie

- malé podniky zahraničných osôb budú mať, pri splnení ustanovených podmienok, možnosť dodávať v SR tovary a služby s oslobodením od dane

5. Samozdanenie pri dovoze tovaru od 1.7.2025 a 1.1.2026 cez daňové priznanie (odvedenie dane a odpočítanie dane bez povinnosti platenia dane colnému orgánu)

6. Úprava pre dodávanie tovarov a služieb v zníženej sadzbe DPH pre registrované sociálne podniky od 1.7.2024 – možnosť uplatniť 10 % sadzbu dane aj platiteľovi DPH nie len fyzickým osobám   

7. Úprava postupu v prípade oneskorenej registrácie DPH od 1.1.2025

- nová povinnosť pre platiteľa dane podať daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz  za každé zdaňovacie obdobie a to aj spätne

-   úprava obdobia pre účely uplatnenia práva na odpočítanie dane  platiteľom, ktorý nesplnil registračnú povinnosť a to výlučne v období, v ktorom vznikla daňová povinnosť (dôsledok vyššie sankcie)

8. Nové pravidlá pre dodanie tovaru – finančný prenájom od 1.1.2025 (malá zmena s veľkým dopadom na DPH)

9. POZOR zníženie hodnoty na doklad vyhotovené pokladnicou e-kasa, tankovacím automatom tzv. zjednodušená faktúra – zníženie hodnoty od 1.1.2025 z 1.600 € na 400 €

10. Ostatné zmeny a informácie čo sa chystá v DPH

 

Vybrané aktuálne témy DPH

1. Lízing z pohľadu DPH – zmena pravidiel pre spätný lízing, posúdenie transakcie z pohľadu DPH, povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, vystavovanie faktúr, finančný prenájom – problémy z praxe

2. Odpočet DPH na príkladoch z praxe – reklama vs.sponzorig (ako ustáť odpočet pri daňovej kontrole), bezodplatné dodanie – vyvolané investície,  obozretnosť platiteľov DPH, zodpovednosť za dodávateľa, uplatnenie práva na odpočet DPH pri dovoze tovaru, odpočet DPH z ERP bločkov platených súkromnou kartou, aktuálne rozsudky súdov pre DPH

3. Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia

4. Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)

 • Dátum: 28.05.2024
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 72 € ;vrátane DPH
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.