EDUCO - CONSULT, s.r.o.
EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Najčastejšie chyby DPH v PRAXI 2022

Oznam: ***Pôvodný termín 6.10.2022 sa mení na nový termín 17.10.2022***

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou EK Nitra s.r.o.

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy 

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

I.BLOK – Praktické príklady DPH

 1. Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane - finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy,
 2. Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia – v tuzemsku, do krajín EU, do tretích štátov, práce na stavbe v subdodávke a riziká s tým spojené, príklady služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom (výnimky), moment dodania služby a iné
 3. Vznik daňovej povinnosti  na príkladoch z praxe - dodanie tovaru v tuzemsku a do zahraničia (intrakomunitárne dodanie/nadobudnutie tovaru); dodanie tovaru z inštaláciou a montážou, čiastkové a opakované služby, fakturácia prenájmu a elektrickej energie, prijaté služby zo zahraničia z EU/z tretích štátov, preddavky a DPH, bezodplatné dodanie
 4. Osoba povinná platiť daň správcovi dane - nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 12 napr. stavebný prenos daňovej povinnosti, dodanie stavebných prác zahraničnou osobou na území SR – priamo alebo aj v subdodávke inej zahraničnej osoby
 5. Predaj tovaru do EU – upozornenie na daňové riziká
 6. Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe - tuzemské faktúry bez príloh, reklama ako daňový výdavok a odpočet DPH, doklady na meno zamestnanca,  časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo, dokedy najneskôr  a iné), zmeny v uplatňovaní odpočtu DPH pri dovoze tovaru a colno-deklaračných službách

 

II.BLOK – Uplatňovanie pravidiel DPH pri predaji a prenájme nehnuteľností

 1. Registračná povinnosť v súvislosti s prenájmom a predajom nehnuteľnosti
 2. Osoba povinná platiť DPH pri prevode nehnuteľnosti
 3. Uplatňovanie DPH pri dodaní stavieb s pozemkom, bytov s garážami a podobne
 4. Daňový režim na dodanie apartmánu v bytovom dome/v apartmánovom dome
 5. Prenájom nehnuteľnosti s daňou /prenájom nehnuteľnosti určenej na bývanie (prenájom administratívnych priestorov, bytov, virtuálneho sídla), dlhodobý vs. krátkodobý prenájom
 6. Zadefinovanie predaj pozemku ako plnenia, ktoré je predmetom DPH
 7. § 54 úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku v prípade predaja  a prenájmu nehnuteľnosti
 8. Diskusia

 • Dátum: 17.10.2022
 • Miesto konania: Online webinár  
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály v pdf.,)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

 • Dátum: 17.10.2022
 • Miesto konania: Žilina  Dom techniky, Vysokoškolákov 4
 • Cena: 66 € ;vrátane DPH (organizačné zabezpečenie, štúdijné materiály, občerstvenie...)
 • Prezentácia: 8:30 - 9:00
 • Predpokladané ukončenie: 14:30
Registrovať online

Tlač pozvánky

Alternatívne prihlásenie účasti mailom na educo-consult@educo-consult.sk,
alebo telefonicky na č.: +421 904 510 702

EDUCO - CONSULT, s.r.o.